Strategier, metoder och mål

Vad vi gör

Fojo är Sveriges ledande institut för medieutveckling och arbetar för att stärka fri, oberoende och professionell journalistik både i Sverige och globalt. Vi är en del av Linnéuniversitetets fakultet för konst och humaniora i Kalmar.

Fojo grundades 1972 och har sedan dess utbildat över 50 000 journalister från ett hundratal länder och är i dagsläget verksamma i närmare 20 länder. Vi bedriver vårt arbete utifrån de tre ledorden – fri, oberoende och professionell journalistik.

Oavsett var journalistiken bedrivs arbetar Fojo för att den ska vara:

Fri

Fri journalistik är ingen självklarhet någonstans i världen:   det krävs att både lagar och regler som främjar och skyddar yttrande- och tryckfriheten finns på plats och stiftas. Det behövs också självreglerande instanser för att vårda och upprätthålla en fri journalistik. En viktig del är att journalisters och allmänhetens rätt till information upprätthålls via offentlighetslagstiftning och att det finns öppna forum för samhällsdebatt.

Oberoende

Journalistiken ska stå fri både från politiskt och ekonomiskt inflytande. Det är en förutsättning för mediernas oberoende och bidrar till mångfald samt motverkar maktmissbruk och korruption.

Professionell

Journalistik ska vara sann, relevant, noggrann, opartisk och ansvarsutkrävande. Dessa är centrala värderingar för att garantera kvalitetsjournalistik i allmänhetens intresse.

 

Hur vi arbetar

Fojo har lång erfarenhet av att kompetensutveckla journalister och stärka journalistiken genom olika former av insatser. Vi bedriver olika former av utbildning, rådgivning och mentorskap för att utveckla kapaciteten hos både individer och organisationer. Internationellt arbetar vi i fleråriga utvecklingssamarbeten i syfte att stärka fri, oberoende och professionell journalistik.

Exempel på olika insatser Fojo arbetar med för att stärka fri, oberoende och professionell journalistik:

 • Stärka den fria journalistiken
 • Stödja initiativ för självreglering av medierna
 • Ge råd och hjälp för att använda sig av offentlighetsprincipen
 • Öka medvetenheten om vikten av fri journalistik
 • Stödja journalister och företrädare för civilsamhället i att försvara sina rättigheter
 • Stödja den oberoende journalistiken
 • Stödja mediehus att utveckla ekonomiskt hållbara affärsmodeller och teknik som garanterar en ekonomisk och politisk oberoende journalistik
 • Förbättra möjligheterna för journalister och medier att hantera hot, hat, desinformation och självcensur
 • Öka säkerheten för journalister
 • Skapa medvetenhet kring vikten av en oberoende journalistik
 • Främja den professionella journalistiken
 • Utbilda och stödja mediehus, journalister, bloggare och medborgarjournalister som möter de krav Fojo har på professionell journalistik
 • Stärka akademiska institutioner som utbildar journalister
 • Vara en arena för debatt om journalistikens roll i en demokrati och som försvarare av mänskliga rättigheter.

 

Vad vill vi uppnå

Fojo satsar långsiktigt – i allt vi gör. Vi tror att långsiktiga insatser leder till bestående förändringar som gynnar journalistiken, demokratin, hållbarheten och de mänskliga rättigheterna.

Fojos arbete med att förbättra journalistiken ska alltid bedrivas:

Demokratiskt

Vi arbetar med ett deltagande, demokratiskt och processorienterat arbetssätt, byggt på respekten för varje individ.

Transparent

Vi är helt öppna och transparenta med vår finansiering och hur vi använder våra medel.

Jämställt

Allt vi gör genomsyras av jämställdhet mellan könen och ett tydligt genusperspektiv. Alltifrån planering, implementering, uppföljning och utvärdering.

Konfliktkänsligt

I vårt internationella arbete undviker vi att förstärka konflikter. God journalistik kräver ett känsligt tillvägagångssätt, som samtidigt lyfter viktiga frågor för minoriteter och andra utsatta grupper. God journalistik får aldrig tveka att granska makten och utkräva ansvar.

Hållbart

Finansiell, ekonomisk och social hållbarhet genomsyrar vår verksamhet, våra samarbeten och partnerskap.

Vill du veta mer om hur vi arbetar?

Vi har tagit fram ett dokument som går in på detaljer om vårt strategiarbete. Du kan ladda ner hela dokumentet genom att klicka på knappen nedan.