Strategier, metoder och mål

1.   Vad vi gör

Fojo arbetar för att stärka och utveckla journalistiken och medierna i både Sverige och världen. Vi gör det utifrån de tre ledorden – fri, oberoende och professionell.

Oavsett var journalistiken bedrivs arbetar Fojo för att den ska vara:

Fri

Fri journalistik uppstår inte av sig själv. Det krävs både lagar och regler som främjar och skyddar yttrande- och tryckfriheten. Det behövs också självreglerande instanser för att vårda och upprätthålla en fri journalistik. En viktig del är journalisters och allmänhetens rätt att ta del av offentlig information.

Oberoende

Journalistiken ska stå fri både från politiskt och ekonomiskt inflytande. Det är en förutsättning för mediernas oberoende. Med oberoende medier och journalister blir journalistiken bredare, intressantare, bidrar till mångfald och motverkar maktmissbruk och korruption.

Professionell

Journalistik ska vara sann, relevant, noggrann, opartisk och ansvarsutkrävande. Följs det bidrar man till en fri, oberoende och professionell journalistik.

 

2.   Hur vi arbetar

Fojo hjälper och stöttar journalister och medier på många olika sätt. Allt i den fria, oberoende och professionella journalistikens tjänst. Utbildningar, mentorskap, fleråriga utlandsprojekt, rådgivning och olika stödinsatser är några av de sätt vi jobbar på. Men oavsett formen är syftet alltid att förbättra journalistiken.

Här är några saker Fojo jobbar med för att:

Stärka den fria journalistiken

 • Stödja initiativ för självreglering av medierna.
 • Ge råd och hjälp för att använda sig av offentlighetsprincipen.
 • Öka medvetenheten om vikten av fri journalistik.
 • Stödja journalister och företrädare för civilsamhället att försvara sina rättigheter.

Stödja den oberoende journalistiken

 • Stödja mediehus att utveckla ekonomiskt hållbara affärsmodeller och teknik som garanterar en ekonomisk och politisk oberoende journalistik.
 • Förbättra möjligheterna för journalister och medier att hantera hot, hat, desinformation och självcensur.
 • Öka säkerheten för journalister.
 • Skapa medvetenhet kring vikten av en oberoende journalistik.

Främja den professionella journalistiken

 • Utbilda och stödja mediehus, journalister, bloggare och medborgarjournalister som möter de krav Fojo har på professionell journalistik.
 • Stärka akademiska institutioner som utbildar journalister.
 • Vara en arena för debatt om journalistikens roll i en demokrati och försvarare av mänskliga rättigheter.

 

3.    Vad vill vi uppnå

Fojo satsar långsiktigt – i allt vi gör. Det tror vi gynnar journalistiken, demokratin, hållbarheten och de mänskliga rättigheterna.

I Fojos arbete med att förbättra journalistiken arbetar vi:

 • Demokratiskt.
  Vi arbetar med ett deltagande, demokratiskt och processorienterat arbetssätt, byggd på respekten för varje individ.
 • Transparent.
  Vi är helt öppna och transparenta med vår finansiering och hur vi använder våra medel.
 • Jämställt.
  Allt vi gör genomsyras av jämställdhet mellan könen och ett tydligt genusperspektiv. Alltifrån planering, implementering, uppföljning och utvärdering.
 • Konfliktkänsligt.
  I vårt internationella arbete undviker vi att förstärka konflikter. God journalistik måste vara konfliktkänslig, men ändå våga lyfta viktiga frågor för minoriteter och andra utsatta grupper. Och inte rygga för att granska makten.
 • Hållbart.
  Finansiell, ekonomisk och social hållbarhet är nyckelord i vår verksamhet.

Vill du veta mer?

Vi har tagit fram ett dokument som går in på detaljer i vårt strategiarbete. Du kan ladda ner hela dokumentet via knappen nedan.