Sök
Stäng denna sökruta.

Konsult­portalen

Här hittar ni riktlinjer, regler och annan användbar information när man genomför ett uppdrag åt Fojo. Alla konsulter som kontrakterats av Fojo förväntas följa de riktlinjer och regler som beskrivs i Bilaga 1 som är en integrerad del av avtalet.

Dessutom finns följande information tillgänglig för konsulterna (längst ner på sidan):

Bilaga 1 i sin helhet (artiklarna 1-14) hittas nedan men kan även laddas ner här.

Policy

Linnéuniversitetet har ett ansvar för att minska sin klimatpåverkan och agera som föredöme, både genom ett minskat resande och genom att öka andelen miljöanpassade resor.

När man bokar resan ska val av färdväg, färdsätt och boende ske med utgångspunkt från vad som är lämpligast för varje enskild resa när verksamhetsnytta, klimat- och miljöpåverkan, arbetsmiljöaspekter, jämställdhet, direkta kostnader och tidsåtgång samt resenärens säkerhet beaktas.

OBS! Fojo ersätter faktiska resekostnader som ska styrkas med kvitton; resan ska vara överenskommen med Fojo i förväg.

Boka din resa: Linnéuniversitetet, Fojo har Stureplans Affärsresebyrå som leverantör när det gäller bokning av resor och boende.

Du kan boka antingen per mejl affarsresor@stureplans.se eller telefon 08-665 10 00 vardagar 08:00 – 17:00. OBS! Det är viktigt att du alltid anger referensinformation som man hittar längst upp i avtalet i avsnitt 1.

Inom Sverige: Vi förutsätter att du åker tåg till och från kursen, föreläsningen, uppdraget. Behöver du flyga inrikes ska det finnas en särskild anledning till detta och vara överenskommet med Fojo.

Transport flygplats/bostad och lokal transport: Kollektivtrafik bör användas, när det är möjligt, taxi återbetalas endast om det finns än särskild anledning till detta och det är överenskommet med Fojo i förväg.

Ekonomiklass: Fojo reser i ekonomiklass. Resebokningar bör göras i god tid för att få det lägsta priset med en rimlig resplan.

Ändring av reservationer: Kontakta resebyrå Stureplans Affärsresebyrå för eventuella ombokningar. Ändring av resan skall godkännas av Fojo i förhand.

Observera att du behöver din bokningsreferens för eventuell kontakt angående din biljett, bokningsreferensen finns på din elektroniska biljett.

Milersättning: Fojo kan efter överenskommelse före resan ersätta milersättning i enlighet med Universitetets resepolicy.

Boende: Fojo bokar mellanklasshotell där säkerhet, renhet och tillgång till internet är nyckelfaktorer när man väljer hotell. Bokningen måste avtalas och göras genom universitetets resebyrå Lingmerths.

Visum: Fojo tillhandahåller stöd för visumansökningar beroende på visumkrav.

Kostnader i samband med uppdraget (OBS! överenskommet med Fojo i förväg)

Uppdragstagaren kan få ersättning för:

 • Traktamente i enlighet med Skatteverkets regler
 • Logi
 • Internationella och nationella flyg- och tågbiljetter
 • Transport flygplats/bostad
 • Lokal transport
 • Tolkar
 • Kostnad för Internet
 • Vaccinationer
 • Visum

Fojo ersätter inte:

 • Tvättservice
 • Överskottbagage
 • Dricks

Fakturering sker efter avslutat uppdrag (dock senast 30 dagar efter avslutat uppdrag) och godkännande av resultatet av Fojo. Fakturan skall skickas elektroniskt till projektteamet  Med elektroniska fakturor avses fakturor som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format.

Linnéuniversitetet följer SFTI:s rekommendationer och standarder för E-fakturering och i första hand önskar vi ta emot fakturan i PEPPOL BIS Billing 3.0 och därefter enligt nedan rekommenderande standarder:

 • PEPPOL BIS Billing 3
 • Svefaktura BIS 5A 2.0
 • Svefaktura 1.0
 • SFTI Fulltextfaktura

Mer information om e-fakturering hittar du här: Fakturainformation till Linnéuniversitetets leverantörer

Följande uppgifter ska finnas på varje faktura som skickas elektroniskt till projektteamet.

 • Referensinformation (Artikel 1 i avtalet)
 • Avtalsnummer
 • Beställarens namn
 • Uppdragstagarens organisationsnummer
 • Uppgift om F-skattsedel
 • Faktureringsadress: Linnéuniversitet, Box 451, 351 06 Växjö

Skatteregler: Utländska uppdragstagare/organisationer utan svensk F-skatt ska komplettera fakturor med följande information:

 • Information om i vilket land arbetet har utförts
 • Typ av utfört arbete/ namn på uppdraget
 • Antal timmar, dagar
 • Datum för uppdraget

Skatteregler för utländska uppdragstagare men inom EU: Uppdragstagare utanför Sverige men inom EU ska INTE lägga moms på fakturorna. Följande text ska finnas med på fakturorna: ”Medieinstitutet Fojo, Linnéuniversitetet är momsbefriat. Denna faktura är undantagen från moms enligt EU:s regler. Fojo, Linnéuniversitetet VAT-nummer SE20210062710”.

Fojos uppdragstagare vägleds av och ska följa Fojos säkerhetsriktlinjer (kommer inom kort)

Försäkring: Medieinstitutet Fojo genom Kammarkollegiet försäkrar svenska medborgare enligt följande:

 • Fojo försäkrar uppdragstagare som har F-skatt i bolagsformen enskild firma
 • Fojo försäkrar uppdragstagare som har A-skatt
 • Fojo försäkrar inte uppdragstagare med F-skatt med bolagsformen handelsbolag och aktiebolag.

Vid resor utanför EU:  Fojo kan utfärda försäkringskort för uppdragstagaren om behovet uppstår.  Fojo försäkrar inte internationella uppdragstagare, därför ansvarar uppdragstagare för egna försäkringar.

Covid -19: Genomförande av detta uppdrag kan påverkas av Covid-19-pandemirestriktioner. Uppdragstagaren ansvarar för att själv vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder samt följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten eller den lokala hälsomyndigheten i det land där uppdraget genomförs. Eventuella oförutsedda och extra kostnader förknippade med Covid-19 måste godkännas i förväg av Fojo.

Om uppdraget skjuts upp ska ett nytt datum dokumenteras skriftligen. Uppdraget under särskilda omständigheter kan behöva hållas digitalt i stället för på plats. Som kursledare/föreläsare, uppdragstagare ska du vara beredd på att genomföra kursen på Zoom om det blir aktuellt. Fojo står för praktisk hjälp och du får mer information innan uppdraget.

För rapportering inom kursverksamheten, se Handboken. Rapporteringsvillkor för andra uppdrag anges i avtalet.

Båda parter äger rätt att helt eller delvis skriftligen häva detta avtal med omedelbar verkan om den andra parten i väsentligt hänseende bryter mot avtalet.

På grund av oförutsägbara händelser förbehåller sig Fojo rätt att ändra datum, plats eller omfattning av uppdraget i samråd med uppdragstagaren.

Under särskilda omständigheter kan uppdraget behöva genomföras digitalt; Fojo ansvarar för praktisk och teknisk hjälp.

Skulle Fojo avboka uppdraget senare än 30 dagar utan senareläggning ersätts uppdragstagaren för nedlagd förberedelsetid. 

Uppdragstagaren har inte rätt, vare sig helt eller delvis, överlåta avtalet eller anlita underleverantörer för att utföra uppdraget, utan föregående godkännande från Fojo.

Ändringar till avtalet skall för att vara gällande göras skriftligen i form av tilläggsavtal vilka skall vara behörigen undertecknat av parterna.

Du garanterar som uppdragstagare att du förvärvat nödvändiga upphovsrätter och andra immateriella rättigheter för uppdragets genomförande. Fojo ska vid utnyttjande av förvärvade rättigheter respektera upphovsmannens ideella rätt.

Uppdragstagaren får inte i någon del utnyttja Fojos kursmaterial för eget bruk utanför Fojos verksamhet utan i förväg inhämtat skriftligt samtycke.  

Fojo finns på en konkurrensutsatt marknad. Samarbetet med uppdragstagaren bygger på öppna relationer och dialog. Kurser och projekt som utvecklas inom avtalet och uppdraget för Fojo, bär Fojos signum och får i sin helhet inte nyttjas utanför avtalets ram med andra uppdragsgivare.

När du genomför uppdrag i Fojos regi, ska nya förfrågningar kopplade till uppdraget hänvisas till Fojo. Detta gäller upp till sex månader efter genomfört uppdrag. När uppdragstagaren utför arbete på uppdrag av Fojo och i enlighet med avtalet, representerar uppdragstagaren Fojo. Därför är det viktigt att uppdragstagaren känner till Fojos uppdrag och pedagogiska idé.

Uppdragstagaren får inte utnyttja sitt samarbete med Fojo i kommersiella sammanhang som kan sätta Fojos opartiskhet eller oberoende ställning i fråga. Korrespondens och övriga kontakter mellan uppdragstagaren och övriga deltagare innan, under och efter uppdraget sker i Fojos namn.

Som uppdragstagare garanterar du försiktighet kring uppgifter som rör Fojos verksamhet som du tar del av i din roll som uppdragstagare. För att offentliggöra uppgifter ska du i förväg ha skriftligen fått vårt samtycke.

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, (GDPR), krävs ett samtycke för att behandla uppdragstagarens personuppgifter. Genom att underteckna detta avtal ger uppdragstagare sitt samtycke till att Fojo behandlar personuppgifterna inom uppdragsperioden. Om uppdragstagaren vill korrigera, revidera eller ta bort någon av personuppgifterna kan det vara gjort när som helst. Avtalet kommer att arkiveras i Fojos och Linnéuniversitetets arkiv.

All korrespondens och handlingar som lämnas till Fojo omfattas av offentlighetsprincipen.

Alla uppdragstagare som åtar sig uppdrag för Fojos räckning representerar Medieinstituten Fojo och är inte längre oberoende reportrar eller journalister. Uppdragstagare ska vägledas av Fojos vision och mission. 

Fojos Vision 2030

Världen står inför en tid av stora miljömässiga, sociala och ekonomiska utmaningar, både lokalt och globalt. Dessa utmaningar kräver en ny förståelse av journalistikens roll i samhället. Precis som oberoende journalistik är en omistlig del av en demokrati ser Fojo det också som en oumbärlig del av ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Vi kallar detta nya sätt att se på journalistikens roll för hållbar journalistik. Utifrån detta formulerar Fojo sin vision: Allmänheten har tillgång till den journalistik de behöver för att fatta välinformerade och hållbara beslut så att de kan påverka sin livssituation och tillsammansmed andraskapa hållbara, demokratiska och inkluderande samhällen.

Fojos Mission

Tillsammans med partners stärker vi journalistik för en demokratisk och hållbar värld.

Tvist angående tillämpning eller tolkning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna och när detta inte är möjligt prövas av allmän domstol på universitetets hemort med tillämpning av svensk rätt.

Parterna ansvarar inte för dröjsmål/brist/skada som beror på lagbundna myndighetsåtgärder eller föreläggande, krigshändelser strejker, lockout, blockader, inskränkningar i leveranser eller annan liknande omständighet eller händelser utanför parternas kontroll. Parterna har då rätt att häva avtalet utan skyldighet att därför utge skadestånd i någon form.

Förbehållet för konfliktåtgärder på arbetsmarknaden gäller även om parterna själva vidtagit eller är föremål för sådana åtgärder eller därmed liknande omständigheter.

Uppdragstagare ska använda Fojo grafiska mallar vid presentationer eller andra kontakter. Följande mallar kan laddas ner här:

Fojo strävar efter att alla oegentligheter rapporteras och undersöks, oavsett om det handlar om eventuell korruption, sexuella trakasserier, oetiskt beteende eller liknande.

Gå in på: https://fojo.se/visselblasare/ för mer information och rapportering av oegentligheter.

Instruktioner för digital signering
Reseinformation Sverige
Fojos grafiska riktlinjer
Fojos syn på lärande
Det här är Fojo – en kortfilm
Fojos strategi

Klart!

Du kommer att få våra nyhetsbrev i din inkorg. Du kan när som helst säga upp din prenumeration genom att klicka på länken längst ner i senaste nyhetsbrevet.