Länkar till sajter med statistik

Här nedan finns ett antal direktlänkar till statistik på kommunal och regionalnivå inom en mängd olika områden. 
Perfekt för varje journalist som vill göra en snabb research.

ALLABOLAG
Gratistjänst med information om enskilda företag och befattningshavare, räkenskaper, ekonomiska nyckeltal, namn, verksamhet. Det går att söka på enskilda företag och branscher, men även på kommuner och län. Man får då träffar på alla företag inom respektive geografiskt område.
www.allabolag.se

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Arbetslöshetssiffror på riks-, läns- och kommunnivå månad för månad uppdelat på kön, ungdomar, andel (%) och antal öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiskt program.
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

I Platsbanken finns uppgifter om antal och typ av lediga jobb i riket och per län och kommun.
http://www.arbetsformedlingen.se

BOVERKET
Bostadsmarknadsenkäten redovisar bland tillgången på bostäder på kommunnivå. Finn som rapport eller sökbar databas.
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/bostadsmarknadsenkaten/

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET
Brottstatistik på riks-, läns- och kommunnivå. Antal anmälda brott av de flesta brottstyper samt antal anmälda brott i förhållande till folkmängd.
http://statistik.bra.se/solwebb/action/index

EKONOMIFAKTA
Sajten drivs av Svenskt Näringsliv och innehåller statistik ner till kommunnivå om företagande, nyföretagande, sjukfrånvaro, arbetsmarknad, utbildning, energiförbrukning och en del annat.
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN
Här hittar man statistik med inriktning på människors hälsa och trygghet, men även en del annat på riks-, läns-, kommun- och stadsdelsnivå. Det senare i Stockholm, Göteborg och Malmö.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/

JUSTITIEOMBUDSMANNEN
Sökfunktion dör man hitta visa (men inte alla) JO-beslut. Sökbart på kommunnamn.
http://jo.se/sv/JO-beslut/Soka-JO-beslut/

KOLADA
Innehåller statistik om befolkning, ekonomi, förskola och skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade, individ- och familjeomsorg, kultur och fritid, hälso- och sjukvård.
www.kolada.se

KUNGLIGA BIBLIOTEKET
Här finns hittar man biblioteksstatistik på kommun-, läns- och riksnivå.
http://www.kb.se/bibliotek/Statistik-kvalitet/biblioteksstatistik/

MIGRATIONSVERKET
Statistik om flyktingmottagning i olika kommuner och om vilka kommuner som har överenskommelser med Integrationsverket om mottagning.
Kommunvis flyktingmottagning finns under “Kommunmottagna”.
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Aktuell-statistik.html

MÄKLARSTATISTIK
Redovisar prisförändringar, antal köp och medelpris för småhus på riks-, läns- och kommunnivå.

NILS HOLGERSSONUNDERSÖKNINGEN
Kommunvis jämförelse över avgifter för VA, el, avfall och fjärrvärme.
http://nilsholgersson.nu/rapporter/rapport-2016/

Äldre rapporter finns här.
http://nilsholgersson.nu/rapporter/rapporthistorik/

RIKSDAGEN
Här kan man undersöka vad den lokala riksdagsmannen/-kvinnan sagt och gjort. Sök på namn.
http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/

RÄDDA BARNEN
Rädda barnen ger ut den årliga rapporten Barns ekonomiska utsatthet. Här finns tabeller på kommun- och stadsdelsnivå över andelen barn och antalet barn i varje kommun som lever i fattiga familjer.
https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/mer-om-vad-vi-gor/barnfattigdom/barnfattigdomsrapporter/

Statistiska Centralbyrån (SCB)
Utbudet i SCB:s databaser är mycket stort och det kan vara svårt att hitta rätt i mängden.
En rad ämnesrubriker återfinns under “Hitta statistik” och därefter “Statistik efter ämne”. Om man vill gå på djupet och få ännu fler tabeller klickar man på “Statistikdatabas” under respektive huvudämne.
Det är även värt att nämna SCB:s prisomräknare på startsidan där man kan jämföra penningvärdet från 1915 och framåt med nutidens eller andra års penningvärde. (Kan exempelvis vara bra om man vill se om det ekonomiska anslaget till en verksamhet ökat eller minskat under en viss tidsperiod.)
www.scb.se

SKOLINSPEKTIONEN
Skolinspektionen sköter tillsynen av skola och förskola.

Här finns exempelvis statistik på kommunnivå över antal anmälningar och år.
http://www.skolinspektionen.se/sv/Statistik/Statistik-om-anmalningar/

Inspektionsrapporter och enkäter på kommun- och skolnivå hittas här.
http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/

Här finns myndighetens sökbara diarium.
https://w3d3.skolinspektionen.se/w3d3searchport/search.aspx

SKOLVERKET
Skolverkets hemsida har vid sidan av SCB och Kolada det största utbudet av information på kommunnivå. Här finns statistik om bland annat barnomsorg, grundskola och gymnasieskola på skol-, kommun-, läns- och riksnivå.
http://www.jmftal.artisan.se

Man kan också hitta statistik på skolnivå i databasen Siris.
http://siris.skolverket.se/siris/f?p=Siris:1:0

I analysverktyget Salsa kan man se hur en eller flera skolor lyckades i förhållandena till sina förutsättningar. Könsfördelning, andel elever med invandrarbakgrund och föräldrarnas utbildningsbakgrund anses utgöra viktiga sådana. Analysresultatet kan då visa att en skola med sämre genomsnittliga betyg lyckas bättre utifrån sina förutsättningar än en skola där betygen är högre.
https://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:164:0::NO:::

SOCIALSTYRELSEN
I Äldreguiden kan man göra jämförelser av kvaliteten i äldreboenden och hemtjänst i en eller flera kommuner.
http://www.socialstyrelsen.se/jamfor/aldreguiden/jamfor

STIFTELSEREGISTRET
Vilka stiftelser och fonder förvaltas av dina kommunpolitiker? I det sökbara registret finns uppgift om olika välgörenhetsstiftelser, om ändamål, styrelsemedlemmar, kapital och kontaktuppgifter.
http://web05.lansstyrelsen.se/stift/StiftWeb/SSearch.aspx

SVENSKT NÄRINGSLIV
Statistik på kommunnivå om företag och företagsamhet och politikers och allmänhetens attityder till företagsamhet.
https://www.foretagsklimat.se

SVERIGE BYGGER
En betaldatabas. Men uppgifter om pågående och planerade byggprojekt på kommunal- och länsnivå kan sökas fritt.
http://www.byggsok.se

TRAFA
Statistik över kollektivtrafikens utbud, antal resor och biljettintäkter samt över färdtjänst.
http://trafa.se/sv/Statistik/Kollektivtrafik-och-samhallsbetalda-resor/

TRAFIKVERKET
På Trafikverkets hemsida finns bland annat uppgifter om planerade och pågående väg- och järnvägsbyggen
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/

TRANSPORTSTYRELSEN
Bland annat olycksstatistik på läns- och riksnivå.
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/STRADA-informationssystem-for-olyckor-skador/Olycksstatistik/Polisrapporterad-statistik/Regional-statistik/

VALMYNDIGHETEN
Här hittar man information kring val och folkomröstningar på riks-, läns-, kommun- och valdistriktsnivå ända tillbaka till 1998. Bland annat valresultat, köns- och åldersfördelning på ledamöter, antal ledamöter som avgått under mandatperioden fördelat på ålder och parti, valsedlar till tidigare val, valdeltagande på riks-, läns-, kommun- och distriktsnivå.
https://www.val.se/valresultat.html

 

Det händer att saker och ting på nätet ändras, t ex länkar. Så hittar du något fel, eller har tips om nyttiga länkar, mejla Mats Amnell här.