Vem beslutar om sekretess?

Den som förvarar eller ansvarar för en handling skall pröva om den kan lämnas ut. Om han eller hon är osäker kan beslutet istället fattas av en överordnad eller av myndigheten. Men bara om det inte innebär onödiga dröjsmål. Högst en eller ett par dagar anses vara acceptabelt om det inte handlar om ett stort antal handlingar som måste gås igenom och sekretessprövas. Om den som förvarar handlingen säger nej har man rätt att begära att myndigheten prövar ärendet.

Lagrum: Offentlighets- och sekretesslagen 6 kap, 2-3 §