Var har man rätt till insyn?

Offentlighetsprincipen gäller hos statliga myndigheter, landsting och kommuner. Den gäller även i aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där “kommuner och landsting skall anses utöva ett rättsligt bestämmande inflytande ensamma eller tillsammans”. Med “rättsligt bestämmande” menas rätten att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen. Samma villkor gäller stiftelser som förvaltas av juridiska personer (bolag, stiftelser eller ekonomiska föreningar) där kommuner eller landsting genom aktie- eller andelsinnehav förfogar över mer än hälften av rösterna i bolaget.

Lagrum: Offentlighets och sekretesslagen 2 kap, 3§