Vad gäller för handlingar i elektronisk form?

Datoriserad information räknas som allmän handling om den är förvarad hos myndigheten och om myndigheten kan göra sammanställningen tillgänglig med rutinbetonade åtgärder. Därmed bör det som är tillgängligt för myndighetens personal i det vardagliga arbetet utgöra allmän handling.

En myndighet får, men måste inte, lämna ut handlingar i elektronisk form. (Se ovan under Rätt att få handlingar skickade)

Även här kan man hänvisa till förvaltningslagens anda. Man har alltså ha ganska goda möjligheter i många fall eftersom ett utlämnande i elektronisk form inte borde medföra något större extra besvär.

Man har rätt att få låna en dataterminal för att ta del av allmänna handlingar i elektronisk form. Man har också rätt att få hjälp för att kunna hantera utrustningen

Lagrum: TF: 2 kap, 3 och13§Förvaltningslagen 4-5§Lag 2003:234 samt Offentlighets- och sekretesslagen 6 kap, 6-7§ och 4 kap, 2§