När blir en handling allmän?

  1. När handlingen är inkommen eller kommit behörig befattningshavare tillhanda eller tillhör eller är tillgänglig för myndigheten. En handling anses förvarad eller inkommen så fort den kommit in i myndighetens lokaler. Den kan också vara förvarad genom att en behörig befattningshavare tagit emot den någon annanstans, exempelvis med posten i sitt hem.
  2. När handlingen är upprättad genom att den är producerad av myndighetens personal och fått sin slutliga utformning och är justerad, färdigställd och/eller ärendet avslutat.
  3. När handlingen är expedierad genom att ha skickats eller lämnats ut från myndigheten. En handling kan exempelvis bli allmän om den överlämnas till en annan myndighet.

Lagrum: TF 2 kap, 6-7§