Måste handlingar diarieföras?

Ja, myndigheter är skyldiga att diarieföra alla inkomna och upprättade handlingar. Inskrivning i diariet skall ske så fort en handling inkommit till myndigheten. Men diarieföring är inget villkor för att handlingen skall bli allmän. Det blir den redan när den inkommer till myndigheten.

En myndighet får göra undantag från kravet på diarieföring för handlingar som inte omfattas av sekretess. De behöver inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats.

Fråga gärna om myndigheten förvarar handlingar på det här sättet.

I diariet anges vilken typ av ärende det handlar om, vem som är handläggare, varifrån handlingen kommer, datum och andra uppgifter. Diariet är offentligt.

Lagrum: Offentlighets- och sekretesslagen 5 kap, 1-5§