Kan sekretessförbehåll ge insyn?

En myndighet kan låta en utomstående läsa sekretessbelagda handlingar mot att han eller hon skriver på ett sekretessförbehåll. Det innebär att man lovar att inte föra vidare sekretessbelagda uppgifter. Förbehållet är juridiskt bindande och betyder att den som skrivit på har samma tystnadsplikt som myndighetens personal. Den som bryter mot tystnadsplikten riskerar åtal.

Det finns både för- och nackdelar med att skriva på ett sekretessförbehåll. Man kan ta del av information som man annars inte hade fått. Man kan efteråt be den uppgifterna handlar om att häva sekretessen med fullmakt och har sedan möjlighet att publicera.

Å andra sidan kan man hamna i lojalitetskonflikter om man får veta sådant som har stort allmänintresse men är sekretessbelagt. Frågan blir då om man skall tiga i strid med sina yrkesideal eller publicera och riskera straff.

Lagrum: Offentlighets- och sekretesslagen 10 kap,14§ samt 12 kap, 2§