Hur snabbt måste en handling lämnas ut?

En begäran enligt offentlighetsprincipen skall hanteras skyndsamt. Det betyder att den är ett förtursärende. En tjänsteman kan inte dröja med motiveringen att han eller hon har mycket att göra i största allmänhet.

Huvudregeln är att man genast skall få ta del av handlingen. Samma dag eller någon dags fördröjning kan vara acceptabelt om myndigheten måste göra sekretessprövning, om materialet är omfattande eller om det tar tid att leta fram handlingen.

Myndigheten är skyldig att lämna ut offentliga handlingar under hela arbetsdagen, alltså inte bara under eventuell expeditionstid.

Om det rör sig om ett stort antal handlingar som måste sekretessprövas bör dessa kunna lämnas ut i takt med varje handling prövats.

Lagrum: TF 2 kap, 12§