Hur överklagar man?

Om den som förvarar en handling nekar att lämna ut den bör man begära att myndigheten prövar frågan och fattar ett formellt beslut. Detta skall vara skriftligt och innehålla en motivering och hänvisning till den eller de lagparagrafer beslutet grundar sig på.

Ett överklagande skall lämnas till den myndighet som fattat avslagsbeslutet. Om myndigheten håller fast vid det tidigare beslutet skickas detta vidare till Kammarrätten för prövning.

Ett överklagande måste ha kommit in till myndigheten senast tre veckor efter att den som överklagar tagit del av beslutet.

Överklagandet skall vara skriftligt, undertecknat och innehålla kontaktuppgifter. Man måste vidare tala om vilket beslut som överklagas, på vilket sätt man vill att det skall ändras och varför. Möjligheten att få rätt ökar om man kan hitta lagparagrafer eller tidigare domar i liknande fall som talar för den egna saken. Allmänna resonemang om vad man själv upplever som rättvist eller orättvist fungerar sämre om de inte råkar sammanfalla med de lagar som gäller.

Tänk på att Kammarrätten och JO även hanterar klagomål om utlämnande av allmän handling från kommunala bolag och stiftelser.