Gäller offentlighetsprincipen för alla?

Offentlighetsprincipen ger alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Rätten gäller oavsett ålder och nationalitet. Man behöver alltså inte vara svensk medborgare. Huvudregeln är att man inte behöver uppge sitt namn eller berätta varför man vill se en handling. Från detta finns undantag som kommer att tas upp längre fram.

Reglerna om allmänna handlingars offentlighet finns i Tryckfrihetsförordningens andra kapitel. Det finns en rad undantag från reglerna om offentlighet. De regleras i offentlighets- och sekretesslagen.

Lagrum: TF 2 kap