Finns det hemliga handlingar?

Ja, en del allmänna handlingar omfattas helt eller delvis av sekretess. Allmänna handlingar kan delas in så här:

  1. Offentliga handlingar som kan lämnas ut.
  2. Blandade handlingar vars innehåll delvis kan offentliggöras. Exempelvis kan en handling bli offentlig om namn och andra personuppgifter på de berörda stryks.
  3. Hemliga eller sekretessbelagda handlingar.

I grova drag förekommer sekretess i större eller mindre omfattning när det gäller följande (villkoren finns preciserade i Lagen om offentlighet och sekretess):

  • Rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation.
  • Rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik.
  • Myndigheternas verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn.
  • Intresset att förebygga eller beivra brott.
  • Det allmännas ekonomiska intresse.
  • Skyddet för enskilda medborgares personliga eller ekonomiska förhållanden.
  • Intresset att bevara djur- och växtarter.

Lagrum: Offentlighets- och sekretesslagen 1 kap