Är “affärssekretess” ett giltigt skäl för avslag?

Offentlighetsprincipen gäller även i kommunala och landstingsägda bolag, stiftelser och ekonomiska föreningar (Se ovan).

Bolag har större möjlighet än myndigheter att hävda affärssekretess. Ofta hänvisas till bestämmelserna om skydd för det allmännas (bolagets) ekonomiska intressen och om enskildas (affärspartners) ekonomiska intressen.

Tänk dock på att paragraferna i huvudsak bara stadgar svag sekretess. Det betyder att myndigheten eller bolaget måste visa att det finns skäl att anta att den enskilde lider ekonomisk skada.

Läs hela paragrafen som myndighetens eller bolagets nekande grundar sig på. Ofta finns undantag från sekretess när det gäller beslut. Vidare framgår även att sekretessen är tidsbegränsad.