Under 2018 har Offentlighetsjouren, OJ, bistått journalister, journaliststudenter och, i enstaka fall privatpersoner, i 201 olika ärenden (202 ärenden 2017).

Tidigare år har 190 ärenden hanterats under 2016, 72 ärenden 2015 och 52 ärenden år 2014 när OJ startades.

 

Orsaken är troligen att allt fler journalister känner till att OJ finns. En tydlig uppgång märktes efter medverkan vid Gräv i april i Göteborg 2016 där omkring 300 flygblad delades ut och verksamheten presenterades vid en föreläsning som senare även visats i Sveriges Television. OJ fanns även med på 2017 och 2018 års Grävkonferenser i Uppsala respektive Helsingborg.

Bland de som ber om hjälp/råd finns såväl journalister på stora redaktioner som regionala och lokala medier. Ett mindre antal journaliststudenter finns även bland dem som under 2018 vänt sig till OJ.

De flesta ärenden OJ hanterat rör enstaka frågor om vilka regler som gäller i olika specifika fall. Med stöd av svaret väljer de frågande sedan att gå vidare i sina kontakter med myndigheten. I en del fall avstår man eftersom det troligaste utfallet är att de handlingar som efterfrågas omfattas av sekretess.

I flera fall har Offentlighetsjouren bidragit med vägledande domar och JO-uttalanden som journalister sedan kunnat hänvisa till i sina kontakter med myndigheter.

I 41 ärenden (45 under 2017) har OJ hjälpt journalister att formulera överklaganden till kammarrätten. Ytterligare fem journalister (fyra 2017) har fått hjälp att skriva anmälningar till Justitieombudsmannen.

I ytterligare sex fall har OJ hjälpt journalister eller studenter att formulera brev som hänvisar till gällande regler och att myndighetsföreträdare riskerar att anmälas till JO om de undlåter att handlägga en begäran om allmän handling på ett korrekt sätt.

OJ:s agerande har i 24 ärenden (27 för 2017) lett till att kammarrätten helt eller delvis upphävt myndighetsbeslut eller att myndigheter självmant ändrat tidigare beslut om att inte lämna ut allmänna handlingar.

Ytterligare ett antal ärenden ligger hos kammarrätten och JO för avgörande.

Under 2018 har OJ även genomfört föreläsningar om offentlighet och sekretess för journalister på frilansbyrån SMT Radio, Finansdepartementet (deltagande i paneldebatt), FGJ:s Gräv-konferensen Helsingborg, journalistutbildningen, Linnéuniversitetet, Nerikes Allehanda, Journalistutbildningen på Vara Folkhögskola, Bokmässan Göteborg, Smålänningen och Mitt-i-tidningarna.