Vanligen återkommande frågor

E-post, nedlagda förundersökningar, utköpta chefer, socialsekretess och gode män. Det är några av de teman som är återkommande i frågorna till Offentlighetsjouren. Därför finns nu skriftliga sammanfattningar för vad som gäller, goda råd och länkar till vägledande rättsfall inom ett antal sådana områden.

Myndigheten säger nej utan tydlig motivering

Ett av de vanligaste problemen som hanteras av Offentlighetsjouren, OJ, är myndigheter som nekar utlämnande för att de av någon anledning inte vill eller tycker att det är lämpligt. En sådan allmänt hållen inställning räcker inte. Myndigheten är skyldig att fatta ett formellt beslut som grundas på minst en av...

Myndigheten vill inte lämna ut per mejl

Myndigheter har ingen skyldighet att lämna ut handlingar per mejl. Det är visserligen inte förbjudet att göra det. Men myndigheten får själv avgöra vad som anses vara lämpligt och behöver inte motivera detta. En vanlig anledning brukar dock vara en oro för att personuppgifter ska kunna sammanställas i databaser...

God man och förvaltare

Läs först avsnittet om socialsekretess. Stark sekretess för området gäller enligt OSL 32 kap 4 §. Sekretessen skyddar både den som har god man och den gode mannen själv. Normalt sett skyddas en myndighets personal inte av sekretessen i paragrafen. Men den gode mannen anses vara anlitad av den hen...

EU:s Dataskyddsförordning (GDPR)

Det händer att myndigheter nekar att lämna ut handlingar eller helt okontroversiella personuppgifter med hänvisning till GDPR. Exempelvis bygglovsansökningar där det varken framgår vem sökt lovet eller vilken fastighet som omfattas. Oftast går det dock att lösa problemen genom att hänvisa till det undantag som finns i förhållande till offentlighetsprincipen...

Så fungerar offentlighetsprincipen för e-post

För att en handling ska kunna var offentlig måste den först vara allmän. Det blir den om den lämnas in till en myndighet, skickas ut därifrån eller upprättas inom myndigheten och tillhör ett avslutat ärende. Mejl blir alltså allmänna handlingar om de skickas till eller från en myndighet. Mejl inom en...

Handlingar inför ett kommande sammanträde

Det händer att myndigheter hävdar att sammanträdeshandlingarna är ett arbetsmaterial eller internt material fram till att mötet hållits. Det stämmer delvis. Sammanträdeshandlingar inför exempelvis ett sammanträde i kommunstyrelsen brukar innehålla en rad olika typer av handlingar. Det kan vara tidigare beslutsprotokoll och handlingar som lämnats in till kommunen eller skickats...

Social- och sjukvårdssekretess

Dessa områden regleras i första hand i kapitlen 25 och 26 i Offentlighets- och sekretesslagen, OSL. I allmänhet råder stark sekretess (omvänt skaderekvisit) för båda områdena. Du kan läsa mer om olika skaderekvisit här. Stark sekretess innebär att uppgifter om enskilda personer och organisationer inte får lämnas ut om det inte...

Utköpta chefer eller anställda

En anställd på en myndighet har köpts ut och myndigheten hävdar att avtalet som reglerar det hela omfattas av sekretess. Vanligtvis hänvisar myndigheter till 39 kap 1-3 § som bland annat handlar om sekretess till skydd för anställdas hälsotillstånd och andra personliga förhållanden. Oftast är ingen av dem relevant i sammanhanget....

Förundersökning hos polisen

Polisen brukar oftast motivera sekretess med hänvisning till en eller flera av följande paragrafer i Offentlighets- och sekretesslagen: 15 kap 1 § - sekretess till skydd för rikets säkerhet (Svag sekretess) 18 kap 1 § - sekretess för att skydda utredningar, beivra och förebygga brott. (Svag sekretess) 35 kap...