En journalist begärde ut uppgifter hos Konsumentverket om företag som kritiserats för att ha sålt farliga leksaker. Myndigheten nekade och påstod att ett utlämnande skulle kunna skada företagens affärsintressen. Men när reportern fick hjälp att att överklaga tvingade kammarrätten Konsumentverket att lämna ut uppgifterna. Det är ett av flera fall där journalister fått hjälp av Offentlighetsjouren, OJ, att hävda sin rätt mot myndigheter för att få ta del av allmänna handlingar.

Hittills i år har 19 journalister fått hjälp att överklaga och ytterligare två att anmäla myndigheters handläggning till Justitieombudsmannen, JO.

I fyra fall har kammarrätten hittills i år upphävt myndigheters beslut. I ytterligare tre fall har myndigheterna ändrat sitt tidigare beslut när överklagandet kommit in. I två fall har kammarrätten gett myndigheter rätt.

Övriga ärenden väntar på avgörande.

Erfarenheten från tidigare år är att kammarrätten helt eller delvis upphäver myndighetsbeslut i de fall som överklagas med OJ:s hjälp.

Totalt har OJ i år fram till den 10 juni hjälpt till i 131 ärenden. Här är några fler exempel:

  • En reporter nekades ta del om uppgift om anställningsdatum för personal hos ett landsting. Landstinget försökte hemlighålla uppgifterna genom att i omgångar felaktigt hänvisa till olika lagrum. Reportern fick råd hur han skulle bemöta detta. Så småningom ändrade myndigheten sin inställning och lämnade ut uppgifterna.
  • En reporter nekades att hos en kommun att ta del av handlingar. Myndigheten menade att ett utlämnande stred mot EU:s dataskyddsförordning. Reportern fick då hjälp att hänvisa till ett lagrum där det framgår att offentlighetsprincipen har företräde framför dataskyddsförordningen. Kommunen lämnade därefter ut handlingarna.
  • En journalist ville granska politiker och begärde namn och personnummer på sådana från en kommun. När kommunen nekade fick reportern hjälp att överklaga till kammarrätten som tvingade kommunen att lämna ut uppgifterna.
  • En reporter begärde att få ut bilder från ett inbrott i en skola men nekades. Från OJ fick hon en kopia av ett JO-uttalande om handlingars offentlighet. När tjänstemannen fick ta del av uttalandet lämnades bilderna ut.
  • En journalist nekas ta del av innehållet på ett usb-minne som lämnats till en myndighet med motiveringen att ett usb-minne inte utgjorde allmän handling. Han fick rådet från OJ att kräva att få ett formellt skriftligt avslagsbeslut där myndigheten skulle hänvisa till det lagrum beslutet grundade sig på. Myndigheten ändrade då uppfattning och lämnade ut innehållet.

Offentlighetsjouren besöker även redaktioner och medieutbildningar med föreläsningar om offentlighetsprincipen. Föreläsningen är kostnadsfri, men den mottagande redaktionen/utbildningen betalar resan och eventuell övernattning för föreläsaren. Hittills i år har åtta redaktioner och utbildningar ordnat sådana interna utbildningstillfällen med OJ.