Liten ordlista

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Avvisning
Migrationsverket kan besluta om avvisning efter att en person fått avslag på sin asylansökan.

Asylum, Migration and Integration Fund (2014-2020)
Har satts upp inom EU för att bistå medlemsländer som tar emot många flyktingar.

Common European Asylum System, CEAS
EU:s gemensamma asylpolitik. Består av fem rättsakter som beslutades 2013, men som fortfarande inte fullt ut genomförts i medlemsländerna.

Europadomstolen
Granskar att Europarådets medlemsstater följer Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Den som anser sig ha fått sina rättigheter kränkta kan klaga till domstolen.

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna
Konvention som gäller alla 47 medlemsstater i Europarådet.

Europarådet
Ska värna efterlevnaden av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

European Asylum Support Office (EASO)
EU:s stödkontor för asylfrågor etablerades 2011 och finns på Malta. Kontoret ska stödja EU-länderna och få dem att harmonisera sitt flyktingmottagande utifrån principerna i den gemensamma asylpolitiken.

FRA
European Union Agency for Fundamental Rights

Frontex
Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser. EU-organ med säte Warszawa som stöder medlemsstaternas bevakning av gränsen mot icke EU-länder.

Internflykting
Flykting som befinner sig inom det egna landets gränser. UNHCR talar om Internally Displaced Persons, IDP.

Irreguljär migrant
Uttrycket används i EU om personer från “tredje land” (land utanför EU), som saknar rätt att befinna sig inom EU-området.

Kvotflykting
Flykting som genom UNHCR:s kvotflyktingprogram får vidarebosättning i ett annat land än det hen ursprungligen flytt till.

Lissabonfördraget
Lissabonfördraget har stor betydelse för EU:s migrationspolitik, bland annat för att det föreskriver att den ska vara mycket mer enhetlig än tidigare och följa FN:s flyktingkonvention. EU får också större inflytande över migrationspolitik genom fördraget.

LMA-kort
Det kort som asylsökande får i Sverige och som visar att de har rätt att uppehålla sig i landet.

Migrant
En person som flyttat över en landsgräns, oavsett skäl. År 2013 beräknade FN att 232 miljoner människor i världen var migranter.

Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen
När Migrationsverket fattat beslut i ett asylärende kan det överklagas till Migrationsdomstolen. I principiellt viktiga fall är det möjligt att överklaga en dom från Migrationsdomstolen till Migrationsöverdomstolen. Även Migrationsverket kan överklaga asylbeslut.

Migrationsverket
Den myndighet som prövar asylansökningar och organiserar mottagandet av asylsökande.

Offentligt biträde
Jurist som bistår en asylsökande under asylprocessen. Utses vanligen av Migrationsverket. Om ansökan anses ”uppenbart ogrundad” utses inget offentligt biträde.

Papperslös
”Papperslös” är ingen juridisk term, men ofta beskrivs personer som papperslösa om de vistas i Sverige utan att ha uppehållstillstånd trots att de behöver det.

Schengenavtalet
När det först tecknades 1985 gällde Schengenavtalet fem EU-länder som kom överens om att avskaffa sina gränskontroller. Men i och med Amsterdamfördraget från 1999 blev Schengenreglerna en del av EU:s gemensamma lagstiftning. Schengensamarbetet syftar till fri rörlighet mellan alla medverkande länder. I stället stärks kontrollen av den yttre gränsen mot omvärlden.

Uppehållstillstånd
Utländska medborgare som befinner sig i Sverige i mer än tre månader måste ansöka om uppehållstillstånd (undantag gäller för nordiska medborgare och EU-medborgare som har uppehållsrätt på grund av jobb eller studier).

Utvisning
En utländsk medborgare som dömts för brott kan också dömas till utvisning som en del av straffet.

Återtagandeavtal
Avtal som ett land eller en grupp länder (exempelvis EU) sluter med en annan stat om att den staten ska ta emot sina egna medborgare om de utvisas dit. Sverige har exempelvis slutit återtagandeavtal med Irak och Afghanistan.

 

Tillbaka till förstasidan.

Phone: +46 (0) 480 44 64 00 Address: Linnéuniversitetet, fojo, 391 82 Kalmar, Sweden Visiting Address: Gröndalsvägen 19, 392 36 Kalmar, Sweden Email: fojoinfo@lnu.se