Viktiga begrepp: Vem är flykting?

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Vem är egentligen flykting? Är det bättre att tala om migranter? Det är frågor som många redaktioner brottas med.

En flykting är en person som tvingats fly sitt hem på grund av krig eller förföljelse och som befinner sig utanför sitt hemland. (Merparten av dem som tvingats fly krig och förföljelse är flyktingar inom det egna landet, internflyktingar.) Ordet asylsökande används om personer som söker asyl (skydd) hos en annan stat och åberopar flyktingskäl.

Ordet migrant är inte lika tydligt definierat, men ofta menas en person som in- eller utvandrat, oavsett skäl. Det kan därför tyckas mer neutralt att tala om migranter som kommer över Medelhavet, då täcks ju alla kategorier in. Men av två skäl är det ofta viktigt att skilja mellan flyktingar och andra migranter.

Det första skälet handlar om förståelse. Att tala om migranter som kommer över Medelhavet kan tolkas som att det inte skulle handla om flyktingar. TV-kanalen Al-Jazeera har av det skälet bestämt sig för att sluta använda ordet ”migranter” om dem som flyr över Medelhavet i rangliga båtar.

AlJazeera Not Say MigrantsKlicka på bilden och läs mer om hur Al-Jazeera resonerar om ordval.

Enligt FN:s flyktingkommissarie UNHCR är de flesta som färdas på det sättet på flykt undan krig, konflikt och förföljelse. Nästan 90 procent av dem som korsar Medelhavet kommer från något av världens tio mest ”flyktingproducerande” länder.

UNHCR mediterraneanregionalKlicka på bilden och läs mer om situationen på Medelhavet. 

Även forskningsinstitutet Migration Policy Centre anser att personer med asylskäl enligt FN:s flyktingkonvention utgör en allt större andel av dem som tar sig över Medelhavet. Enligt deras beräkningar har andelen stigit från cirka 30 till närmare 80 procent under Syrienkrisen.

Det andra skälet till att det är viktigt att skilja mellan flyktingar och andra migranter är att flyktingar har en juridisk särställning, de har rätt till internationellt skydd. Flyktingpolitiken styrs av en rad internationella regler, medan det står det varje land mer fritt att bestämma sin egen migrationspolitik (även om mänskliga rättigheter förstås alltid måste respekteras).

Av de här orsakerna argumenterar UNHCR för att det är viktigt att skilja mellan flyktingar och andra migranter.

UNHCR Refugee Migrant 2Klicka på bilden och läs mer om ordvalets betydelse i en artikel från UNHCR.

Enligt FN:s flyktingkonvention är en flykting en person som befinner sig utanför sitt hemland och som känner en välgrundad fruktan för att utsättas för förföljelse i sitt hemland på grund av ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning. Det finns också andra internationella konventioner som reglerar vilka rättigheter flyktingar har. De internationella reglerna träder in först när en person lämnat hemlandet.

UNHCR Displacement worldwide 2017Klicka på bilden och läs mer i UNHCR Global Trends 2015.Vid 2016 års slut fanns det i världen 22,5 miljoner personer som var flyktingar enligt UNHCR:s definition och som korsat en landgräns. Men om både flyktingar och internflyktingar räknas samman uppgick siffran till 65,6 miljoner personer som var ”forcibly displaced”, de hade tvingats fly sina hem.

UNHCR har tillsammans med Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies gjort en studie av hur media i fem europeiska länder skildrar flyktingar. Tyska och svenska medier använde vanligen termen ”flykting” medan brittisk och italiensk media oftare talade om ”migranter”. I Spanien var termen ”immigrant” vanligast. Här kan du läsa studien "Press Coverage of the Refugee and Migrant Crisis in the EU: A Content Analysis of Five European Countries".

 

Ordlistor

På Migrationsverkets hemsida finns en lista över viktiga termer.

Det mellanstatliga organet International Organization for Migration, IOM, har en ordlista med en rad engelska begrepp kring migration.

På IOM:s hemsida finns också en interaktiv karta där man kan se vilka migrantgrupper som bor i olika länder.

Varldskarta flyktingar

Tillbaka till förstasidan.

Phone: +46 (0) 480 44 64 00 Address: Linnéuniversitetet, fojo, 391 82 Kalmar, Sweden Visiting Address: Gröndalsvägen 19, 392 36 Kalmar, Sweden Email: fojoinfo@lnu.se