Det tog Akademiska sjukhuset i Uppsala tolv dagar att lämna ut en journalkopia som gällde en avliden patient. JO tyckte att det var för lång tid med tanke på att de begärda materialet inte var särskilt omfattande. JO slog också fast att myndigheter är skyldiga att
dimensionera sina personalresurser och organisera sin verksamhet på sådant sätt
att de även under semesterperioder kan behandla framställningar om utlämnande
av allmänna handlingar med tillräcklig skyndsamhet.

JO_4209_09