Fojos uppdrag mot hat och hot

En förutsättning för en fungerande demokrati är att det finns oberoende medier och journalister som fritt kan förmedla samhällsinformation, allsidiga nyheter och en samhällsgranskande journalistik. Samtidigt har samtals- och debattklimatet hårdnat och den digitala utvecklingen har underlättat att framföra och sprida propaganda, desinformation och falska nyheter, likväl som hat och hot. När journalister tystas och tystnar är det ett hot mot det demokratiska samtalet, och i förlängningen ett hot mot demokratin.

Sverige

Kulturdepartementets uppdrag till Medieinstitutet Fojo består i att stärka det förebyggande arbetet mot hat och hot. Utsattheten ska minskas genom att öka kompetensen och kapaciteten gällande det hat och de hot som svensk media och journalister utsätts för.

I projektet skapas en kunskapsbank om hat och hot. Det ska även startas en jourverksamhet dit verksamma journalister kan vända sig för att få råd och stöd. Under projektets gång ska det även anordnas seminarier där målet är att stärka de journalister som utsätts för hat och hot, samt ge dem verktyg att hantera situationen.

Projektet ingår i en större handlingsplan för att värna det demokratiska samtalet, och kommer minst att pågå till och med november 2018.

Internationellt

Hösten 2017 initierade Medieinstitutet Fojo en pilotstudie med målet att ta reda på om det finns ett behov av att etablera ett internationellt center mot hat och hot i Sverige. Pilotstudien har finansierats av Utrikesdepartementet, och har utförts av Marika Griehsel och Christer L Pettersson med stöd av Utrikespolitiska Institutet.

Egypten, Pakistan, Mexiko, Filippinerna och Ukraina har varit i fokus för studien, men också svenska journalister har bidragit med kunskap och erfarenheter. Resultatet av studien presenterades våren 2018, och rapporten kan läsas här.

Slutsatserna är entydiga:

– Det finns ett enormt behov av att samarbeta, hitta aktuella tekniska lösningar och samordna arbetet mot de repressiva krafter som tagit kontroll över internet, säger journalisten Marika Griehsel som varit projektledare för pilotstudien.